آموزش

صدای مهر در بخش آموزش به صورت خصوصی و عمومی در این زمینه ها فعالیت دارد:

  • آموزش صدابرداری

  • آموزش نرم افزار Adobe Audition

  • آموزش نرم افزار Cubase

  • آموزش نرم افزار Nuendo

سوابق تدریس در :

  • خانه موسیقی

  • مرکز آموزش سازمان صدا و سیما

  • اداره کل آموزش رادیو

  • اداره کل آموزش سیما

  • مراکز صدا و سیما در شهرستانها

  • مرکز موسیقی صدا و سیما